2017/18

Vastu võetud õppenõukogus nr 1, 03.oktoober 2017

Õppeaasta üldeesmärgid on „Õpilase isiklikud võimed arenevad ja avalduvad õppetöö ja huvitegevuse käigus läbi koostöö

Aeg

Strateegiline juhtimine

Personalijuhtimine

Koostöö huvigruppidega

Ressursside juhtimine

Õppe-kasvatustöö

September

ÕN koosolek.

Aeg: 31.08.17

Vastutaja: direktor
Dokumentatsiooni uuendamine

Aeg: pidev


Arengukava täitmise analüüs ja arengukava täiendamine.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor

Üldtööplaani koostamine.

Aeg: 20.09.1017

Vastutaja: direktorRajaleidja keskusega koostöö kavandamine 21.09.2017Õpetajate koolitus „Õppimine digiajastul“

12. 09.2017

25.09.2017Lastevanemate üldkoosolek.

Aeg: 19. 09. 2017 kell 18.00

Vastutaja: direktor
Robootikaringide käivitamine.

Aeg: sept 2017

Vastutaja: direktor


Orava ANK

Kooli eelarve analüüs.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor

Tervisekaitse nõuete vastavuse kontroll.

Aeg: 06.09.17

Vastutaja: majandusjuhataja

Tuleohutusalane kontroll.

Aeg: 06.09.17

Vastutaja: majandusjuhataja

Õppekirjanduse tellimine järgmiseks õppeaastaks.

Vastutaja: raamatukoguhoidjaKooliaasta avaaktus.

Aeg: 01.09.17

Vastutaja: direktor


Tarkusepäeva seinaleht 9. klass


Kooli sünnipäeva tähistamine 21.09.2017.

Vastutaja: direktor

Spordinädal

18.09.2017 lasteaed ja 1. klass Kiidjärvel

25.09.2017 KIK projekt Vitipalu

26.09.2017 KIK projekt Vellavere

27. ja 28. 09.2017 Vibulaskmine

29.09.2017 KIK projekt VitipalusVastutaja: klassijuh, keh kasv õpetaja


Töökavade uuendamine

Aeg: 29.09. 2017

Vastutaja: direktor


Laste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad


Tugisüsteemide töö planeerimine.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor, HEV koordinaator

Oktoober

ÕN koosolek.

Aeg: 03.10.17

Vastutaja: direktor


Teatrikülastus 06.10.2017. Vastutaja: direktor


Erasmus+ projektikohtumine Portugalis 25.10.-29.10.2017

Vastutaja: K. HakkÕpetajate koolitus „Õppimine digiajastul“

09. 10.2017

23.10.2017


Koolitus „Õppimist toetav hindamine“

26.10. 2017

Pupiteater 02.10.2017


Tuletõrjeõppus Päästeametiga.

Aeg: okt 2017

Vastutaja: majandusjuhataja

Karjäärinõustamine 9. ja 8. klassile.

Aeg: okt 2017

Vastutaja: klassijuhatajad


Hoolekogu koosseisu esitamine valla volikogusse kinnitamiseks

Aeg: 01.11.17

Vastutaja: direktor


Töötukassa koolitus

Aeg: 19.10.107

Vastutaja: Ene


Teaterikülastus „Mamma Mia“

Aeg: 29.10.2017

Vastutaja: Maaja


Eelkool koostöös lasteaiaga.

Aeg: 01.10.17

Vastutaja: direktor

Karjäärinõustamine 9. ja 8. klassile.

Aeg: pidev

Vastutaja: klassijuhatajad


Erasmus+ projektitegevus „Probleemide otsimine vallas“, pildistamine, vormistamine.

Klassijuhatajad, aineõpetajad.

Vajalike õppevahendite nimekirja koostamine.

Aeg: 30.10.17

Vastutaja: direktor

Õppekirjanduse tellimuste kontrollimine ja vormistamine.

Aeg: 20.10.17

Vastutaja: rmtk hoidja, direktor

Eelarve mustandi esitamine vallavalitsusele.

Aeg: 31.10.17

Vastutaja: direktor


Tugisüsteemide töö planeerimine, nimekirjade kinnitamine.

Aeg: 03.10.2017

Vastutaja: direktor, HEV koordinaator

Õpetajate päeva tähistamine

Aeg: 5. oktoober 2017

Vastutaja 9. klass


Õpetajate päeva seinaleht 7. klass


Õpilaste osalemine spordivõistlustel.

Aeg: pidev

Vastutaja: Õp. Lumi, SuurmannLaste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad


Teatemaraton

Aeg: 06.10.2017

Vastutaja: Keh kasv õpetaja


November

Võru valda üleminekule

kaasa aitamine. Aeg: nov 2017

Vastutaja: direktorArenguvestlused abipersonaliga.

Aeg: nov 2017

Vastutaja: direktorTervisenõukogu koosolek.

Aeg: nov 2017

Vastutaja: Lumi

Piiriülese koostöö jätkamine

Aeg: November

Vastutaja: vene keele õpetaja


Eelarve paranduste esitamine vallavalitsusele.

Aeg: 30.11.17

Vastutaja: direktorSeinaleht mardi- ja kadripäev

Aeg: mardipäev

Vastutaja: 1. klass


Tugisüsteemide töö.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor, HEV koordinaator


Kadrilaat 24. november

Aeg: kadripäev


Õpilaste osalemine spordivõistlustel.

Aeg: pidev

Vastutaja: Lumi, Suurmann

Võru keele nädal.

Aeg: nov 17

Vastutaja: direktor, võru keele õpetajad

Laste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad

Detsember

Meeskonna ühise ürituse (jõulupidu) ettevalmistamine

Vastutaja: DirektorEelarve täitmise analüüs.

Aeg: 10.12.17

Vastutaja: direktorTugisüsteemide töö.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor, HEV koordinaator

Seinaleht advent ja jõulud 2. Klass

Õpilaste osalemine spordivõistlustel.

Aeg: pidev

Vastutaja: Lumi, Suurmann

Jõulupidu 19.12.2017 ?

Jõulupidu 20. 12.2017 kell 16.00

Laste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad


Advendihommikud

Aeg: detsember

Vastutaja: eesti keele õpetaja


Jaanuar

Ühendvallas töö käivitamine

Aeg: 01.01.18

Vastutaja: direktor


ÕN koosolek.

Aeg: jaanuar 2018

Vastutaja: direktorTöölepingute uuendamine (vajadusel).

Aeg: 9.01.18

Vastutaja: direktor


Koolitus

Aeg: jaanuar

Vastutaja: direktor


Vestlused töötajatega. Aeg 04.01-05.01.18

Vastutaja: direktor

Arenguvestlused õpilaste ja vanematega.

Aeg: pidev

Vastutaja: klassijuhatajadTuleohutusnõuete täitmise kontroll.

Aeg: pidev

Vastutaja: majandusjuhataja


Enesekontrolliplaani uuendamine.

10.01.2018

Õpilaste osalemine aineolümpiaadidel.

Aeg: vastavalt kavale

Vastutaja: aineõpetajad


Õpilaste osalemine spordivõistlustel.

Aeg: pidev

Vastutaja: Lumi, Suurmann

Tugisüsteemide töö.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor, HEV koordinaator

Seinaleht „Talv“ 6. klass

Väärtuskasvatusalane töö klassides.

Aeg: pidev

Vastutaja: klassijuhatajad, aineõpetajad


Keemiaolümpiaad 27.01.2018

Inglise keele olümpiaad

Füüsikaolümpiaad

Emakeeleoümpiaad


Laste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad

Veebruar

Dokumentatsiooni uuendamine

Aeg: pidev

Ühisüritus pedagoogidele ERM.

Aeg: veebruar 2018

Vastutaja: direktor

Arenguvestlused õpilaste ja lapsevanematega.

Aeg: pidev

Vastutaja: klassijuhatajad


Bioloogiaolümpiaad

Matemaatika olümpiaad Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

Inimeseõpetuse olümpiaad

Ajarännak

Aeg: 7. Veebruar 2018

Vastutaja: Ühiskonnaõp. õpetaja

Seinaleht Vabariigi aastapäevaks EV 100

Aeg: 20.02.2018

Vastutaja: Ene, 8.-9. klass


EV aastapäev.

Aeg: 23.02.18

Vastutaja: direktor


Kutsenõustamine 9. klassile.

Aeg: kokkuleppel

Vastutaja: Kaldmäe

Väärtuskasvatusalane töö klassides.

Aeg: pidev

Vastutaja: kl.juh., aineõpetajad.

Vastlapäev.

Aeg: veebruar 2018

Vastutaja: keh kasv õpetaja

Laste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad

Märts

ÕN koosolek.

Aeg: 03.17

Vastutaja: direktor


Koolitöötajate teatri ühikülastus

Aeg: märts

Vastutaja: direktorVestlused pedagoogilise personaliga järgmise õppeaasta nägemusest.

Aeg: märts 2018

Vastutaja: direktor
Arenguvestlused õpilaste ja vanematega.

Aeg: pidev

Vastutaja: klassijuhatajad


Rahuloluküsitlus vanematele ja õpilastele.

Aeg: 31.03.18

Vastutaja: direktor


Õppevahendite soetamine vastavalt kinnitatud eelarvele.

Aeg: 31.03.18

Vastutaja: direktor


Õpilaste osalemine aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel.

Kunstiolümpiaad

.Majandusolümpiaad

Känguru“ (1-9)

Seinaleht kevad, lihavõtted 3.-4. klass

Tugisüsteemide töö.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor, HEV koordinaator

Õpilaste osalemine spordivõistlustel.

Aeg: pidev

Vastutaja: Õp. Lumi, Suurmann


Õpilaste osalemine aineolümpiaadidel.

Aeg: vastavalt kavale

Vastutaja: aineõpetajad

Emakeelepäev ja

Vastutaja: kõik kooli töötajad


Laste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad

Aprill

Arengukava täitmise analüüs.

Aeg: 30.04.18

Vastutaja: direktor


Koolitusvajaduste ja ümberõppe analüüs.

Aeg: 27.04.18

Vastutaja: direktorVastseliina kihelkonna matkapäev.

Aeg: 28.04.2018

Kooli territooriumi heakorrastus.

Aeg: pidev

Vastutaja: majandusjuhataja


03. aprill Loovtööde esitamine

Kaitsmine 13. aprill

Tugisüsteemide töö.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor, HEV koordinaatorÕpilaste osalemine aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel..

Aeg: vastavalt kavale

Vastutaja: aineõpetajad


Õpilaste osalemine loomekonkurssidel.

Aeg: vastavalt kavale

Vastutaja: aineõpetajad


Väärtuskasvatusalane töö klassides.

Aeg: pidev

Vastutaja: klassijuhatajad, aineõpetajad

Laste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad

Mai

Üldtööplaani täitmise analüüs.

Aeg: 31.05.18

Vastutaja: direktor


ÕN koosolek

Aeg: 29.05.18

Vastutaja: direktor


Uue õppeaasta 2018/2019

planeerimine Aeg: 30. mai 2018

Vastutaja: direktor


Hea kolleegi valimine.

Aeg: 17.05.18

Vastutaja: direktor.


Orava Kooli 145 juubeliürituse ettevalmistamine.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor.


Lasteaia lõpupidu.

Analüüs raamatukogu fondi täiendamiseks.

Aeg: 27.05.18

Vastutaja: raamatukoguhoidja


Seinaleht emadepäev

Aeg: emadepäevaks

Vastutaja:1. klass


6. klassi tasemetööd:

Eesti keel 16. mai

matemaatika 22. mai


3. klassi tasemetööd:

Eesti keel 24. mai matemaatika 29. maiTugisüsteemide töö.

Aeg: pidev

Vastutaja: direktor, HEV koordinaator

Üleriigiliste ja koolisiseste tasemetööde toimumine.

Aeg: vastavalt kavale

Vastutaja: direktor

Kevadkontsert

Aeg: 8. mai kell 2018

Vastutaja: muusikaõpetaja


Õpilaste osalemine spordivõistlustel.

Aeg: pidev

Vastutaja: Õp. Lumi, Suurmann


Seinaleht emadepäev 5. klass

Seinaleht tutipäev 8. klass


Tutipäev.

Aeg: 30.05.18

Väärtuskasvatusalane töö klassides.

Aeg: pidev

Vastutaja: klassijuh, aineõpetajad

Laste igakülgne individuaalne toetamine

Aeg: pidev

Vastutaja: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad

Kagu-Eesti tantsupidu

Juuni

ÕN koosolek.

Aeg: 14.06.18

Vastutaja: direktor


Hea kolleegi tunnustamine vallavanema vastuvõtul.

Aeg: juuni 2018

Vastutaja: direktorOrava Kooli 145 juubeliüritus 09.06.2018


Lõpupidu 15.06.2018

Eelarve täitmise analüüs.

Aeg: 20.06.18

Vastutaja: direktor
Uma pido

Aeg: 2. Juuni

Vastutaja: Ringijuhendajad

Spordipäev

Aeg: juuni

Vastutaja: õp. Lumi

Lõpueksamid:

Eesti keel 1. juuni

Matemaatika 8.juuni

Valikeksam 13. juuniJuuli
Kooli territooriumi heakorrastus.

Aeg: vastavalt vajadusele

Vastutaja: maj juh

Osalemine laagrites.

Aeg: vastavalt kavale

Vastutaja: laagrikorraldajad


August

Õppeaasta tegevusaruande koostamine.

Aeg: 10.-20.08.18

Vastutaja: direktor


Arengukava täitmise analüüs.

Aeg: 10.-20.08.18

Vastutaja: direktor

ÕN koosolek

Aeg: 31.08.18

Vastutaja: direktorTervisekaitse nõuete täitmise kontroll.

Aeg: 26.08.18

Vastutaja: maj juh

Kooli territooriumi heakorrastus.

Aeg: 31.08.18

Vastutaja: maj juh

Tuleohutusnõuete täitmise kontroll.

Aeg: 31.08.18

Vastutaja: maj juh

Täiendavate tugisüsteemide määramine.

Aeg: 26.08.18

Vastutaja: direktor, HEV koordinaator